Week4

 

Week 4
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ประโยชน์ของฉัน
- สติ
- สมาธิ
- จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
ครูแจกอุปกรณ์
 -      ขั้นจบ: เก็บอุปกรณ์โดยส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
ใบตอง
อังคาร
เพื่อนฉันอยู่ไหน


สติ
สมาธิ
รู้ตัว
ความคิดจินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
        Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวรูปทรง เชื่อมโยงเกี่ยวกับขนาด
แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
นักเรียนแยกขนาดของรูปทรง
 -      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
รูปทรง

พุธ
โยคะ
สติ
สมาธิ
รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ พร้อมเล่าเป็นเรื่องราว
-  ขั้นจบ: ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรักเพลงสปา
พฤหัสบดี
กิจกรรมเข้าจังหวะ-  สติ
สมาธิ
จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
ครูร้องเพลง พร้อมทำท่าประกอบให้ดู
นักเรียนทำท่าทางประกอบเพลงตาม
 -  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก  มอบพลังความรัก
เพลงสปา
เครื่องเคาะจังหวะ
ศุกร์
นิทานหรรษา

สติ
สมาธิ
ขั้นเตรียม:
 Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
        Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าตัวละครในนิทานมีอะไรบ้าง
ชอบตัวละครไหน เพราะอะไร
 -      ขั้นจบ:    ชื่นชมความตั้งใจ  มอบพลังความรัก
เพลงสปา
นิทาน

   ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น