Week2

Week 2
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ดอกบัวสื่อรัก
สติ
สมาธิ
จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
ครูพาแปลงร่างพับดอกบัว
 -      ขั้นจบ: บทวนสีต่างๆ  เก็บอุปกรณ์โดยส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
ดอกบัว
อังคาร
ก้อนหินแสนวิเศษ


สติ
สมาธิ
รู้ตัว
ความคิดจินตนาการ

ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับก้อนหิน เชื่อมโยงเกี่ยวกับขนาด
แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
นักเรียนแยกขนาดของก้อนหิน
นักเรียนนับจำนวนของก้อนหินที่ใหญ่ได้กี่ก้อนก้อนเล็กได้กี่ก้อน
 -      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
ก้อนหิน

พุธ
โยคะ
สติ
สมาธิ
รู้ตัวขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
         Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ พร้อมเล่าเป็นเรื่องราว
-  ขั้นจบ: ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
พฤหัสบดี
หยดสีสติ
สมาธิ
จินตนาการ

ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์  สร้างข้อตกลง
- ครูแจกอุปกรณ์  สีน้ำ  หลอด  
- ครูนักเรียนทำกิจกรรมหยดสีและเป่า
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรบ้าง, เหมือนกับอะไร 
- นักเรียนตั้งชื่อภาพ
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
- สีน้ำ
- หลอด
- กระดาษ
ศุกร์
กิ่งไม้วิเศษ
สติ
สมาธิ
ขั้นเตรียม:
 Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
        Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องความสามัคคี  ของเด็กๆ เหมือนกิ่งไม้  1 กิ่ง  2 กิ่ง ฯลฯ  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่ากิ่งไม้กิ่งไหนหักอยากเพราะอะไร
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
กิ่งไม้

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น