Week3

Week 3
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ร้อยลูกปัด
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
ครูแจกอุปกรณ์  ลวด  ลูกปัด 10 ]ลูก
นักเรียนดัดลวดเป็นวงกลม  แล้วร้อยลูกปัด
- นักเรียนร้อยลูกปัดเป็นกำไรแขน
 -      ขั้นจบ: เก็บอุปกรณ์โดยส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
- ลวด
- ลูกปัด
- ถ้วยกระดาษใส่ลูกปัด

อังคาร
สานสัมพันธ์
มีสมาธิจดจ่อ นอบน้อมฝึกความสัมพันธ์มือและตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า “  นางฟ้าไม่มีที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์ กระดาษตัดเป็นเส้นติดกัน 1 แผ่น กระดาษเป็นเส้น 5 เส้น  ก่อนรับ-ส่งเราจะรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และส่งอุปกรณ์สองข้างพร้อมกัน
-ครูตั้งคำถาม “  เราจะนำพืชผักให้นางฟ้าไปทำอะไร
-      ขั้นจบ: ชื่นชมความเข้าใจ  ความน่ารักของนักเรียนทุกคน กอดเสริมแรง
เพลงสปา
กระดาษ
พุธ
โยคะกายบริหาร
ฝึกสมาธิ รู้ตัว จินตนาการ การใช้ร่างกายทุกส่วนประสานกัน
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ยืนเป็นวงกลม เริ่มจากท่ายืน-นั่ง-นอน แต่ละท่าอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดแสดงออกมาเป็นผู้นำ
-  ขั้นจบ: = ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารักของนักเรียนทุกคน/กอดเสริมแรง
เพลงสปา
พฤหัสบดี
จุด……จุด…….จุด
ฝึกสมาธิ จดจ่อ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมือและตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์กระดาษที่มีจุดคนละ 1 แผ่น สีคนละ 1 แท่ง ก่อนส่งรับ รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-นักเรียนแต่ละคน เห็นเป็นมาอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหน มีสีอะไร
-  ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการให้มอนิเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์มอบพลังความรัก/กอดเสริมแรงนักเรียนทุกคน
-เพลงสปา
-กระดาษ A 4 ที่มีจุด
-สี

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น